دين وفطرت
در کدام موارد مردی  می تواند مهریه همسر مطلقه خود را ندهد؟

در کدام موارد مردی می تواند مهریه همسر مطلقه خود را ندهد؟

در کدام موارد مردی  می تواند مهریه همسر مطلقه خود را ندهد؟ آیا در شریعت ما اینچنین حال هست؟

هیچ مردی حق ندادن مهریه همسرش ندارد مگر اینکه  شرایطی استثنایی که ذکر خواهیم کرد.

اگر زن خودش می خواهد طلاق دهد و اگر مرد زن خود را بسبب زنا  طلاقش می دهد در این دو حال  می تواند از مهریه امتناع کند.

:در قران کریم خداوند تعالی می فرماید:

ای کسانی که ایمان آورده اید ، بر شما حلال نیست زن ها ( ی شوهر مرده ) را به اکراه ( همانند اموال شوهرانشان طبق سنّت جاهلیت ) به میراث برید ، و حلال نیست زنانی را که شما وارث آنها هستید از ازدواج مانع شوید تا ارثشان را شما ببرید و ( نیز ) آنها را ( که همسر شمایند ) در تنگنا قرار مدهید تا پاره ای از آنچه به آنها ( به عنوان مهر ) داده اید ( از دستشان بیرون ) ببرید مگر آنکه کار زشت آشکاری ( مانند نشوز و زنا ) مرتکب گردند ( که در این صورت می توانید با تضییقات حلال چیزی بگیرید ) و با آنان به نیکی معاشرت کنید ، و اگر از آنها کراهت دارید ( باز هم با آنان بسازید ، زیرا ) بسا هست که شما چیزی را مکروه دارید و خدا در آن خیر فراوانی قرار می دهد (سوره النساء آیه 19).

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید