دين وفطرت
ده روز آخر ماه رمضان

ده روز آخر ماه رمضان

ده روز آخر ماه رمضان

در احادیث آمده است که حضرت عائشه رضی الله عنها فرمودند: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هنگاميکه 10 روز آخر رمضان می شد زياد عبادت می کردند وشبها بيدار بودند وخانواده اش را نيز بيدارمی کردند.

در روايت مسلم آمده است که حضرت عائشه رضی الله عنها می فرمودند: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هميشه سخت در طاعت وعبادت غرق بودند ودر رمضان وبرطاعت وعباداتش بيش از روزهای ديگر می افزوند.

حافظ ابن رجب گفت که رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 10 روز آخر رمضان را اختصاص می دادند به کارهای که در ماههای قبل انجام نداده اند.

1ـ شب بيداری، منظور از آن اينست که در تمام شب مشغول به عبادت بودند.

2ـ پيامبر -صلى الله عليه وسلم- بيدار می کردند خانواده يشان را برای نماز در ده شب آخر رمضان اما در شبهای ديگر نه.

3ـ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- در شبهای قدر زياد عبادت می کردند.

4ـ اعتکاف.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید