دين وفطرت
دادن زکات به پدر و مادر

دادن زکات به پدر و مادر

زکات به پدر و مادر
سوال: چرا نمی توان زکات را به پدر و مادر داد؟
جواب: بستگان نزدیک یک فرد مسلمان از نسل بالا (اصول) یعنی پدر، مادر، مادر بزرگ، پدر بزرگ و پدر و مادر آنها، و همچنین از نسل پایین (فروع) یعنی فرزندان و نوه ها اگر به کمک محتاج باشند، وظیفۀ آن فرد رسیدگی و برطرف ساختن این احتیاجات است.
اگر زکاتش را به آنها بدهد باز هم سود آن به خود شخص باز می گردد. به همین سبب از لحاظ فقهی  نمی توان زکات را به این بستگان داد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید