دين وفطرت
رابطه در دوران نامزدی

رابطه در دوران نامزدی

رابطه در دوران نامزدی

دوران نامزدی، مدت زمانی است که پسر و دختر همدیگر را بهتر بشناسند و متوجه شوند که آیا می توانند با هم تشکیل زندگی مشترک بدهند یا نه .

در این دوران نباید پسر و دختر با هم در یک مکان تنها بمانند. بهتر است دراین مدت نامزدی با حضور خانواده ها باهم ملاقات کنند.

اینکه تلفنی ویا در مکانهای عمومی ملاقات کنند مشکلی ندارد، اما دست همدیگر را گرفتن، بقل کردن و بوسیدن در این دوران جایز نیست، چون در هر صورت صیغه عقد جاری نشده و جوانان به هم محرم نیستند.

اگر قرار باشد صیغه محرمیت خوانده شود و مراسم عقد و ازدواج برای مدت طولانی مثل یک سال دیگر باشد، ممکن است نامزد ها در این مدت به تفاهم نرسیده و از هم جدا شوند. در این موارد اکثرا دخترها آسیب می بینند و نمی توانند از حق خود دفاع کنند.

پس بهتر است دوران نامزدی کوتاه باشد و شناخت جوانان در حضور خانواده ها انجام گیرد.

نظریه ها

  • اگر در مراسم نامزدی نکاح خوانده شود آیا رابطه جنسی بین دونامزد از لحاظ اسلامی درست است?آیادراین صورت اگر نکاحی خوانده شده باشد رابطه ی جنسی گناه است?

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید