دين وفطرت
روزه دار می تواند آدامس بجود؟

روزه دار می تواند آدامس بجود؟

اگر باجویدن آدامس، شیرینی و مواد خوراکی آن وارد گلو شود، اشکال دارد. چیزهای که به خوردن و نوشیدن و جماع  راهی باز  می کند روزه دار باید اجتناب کند.  

اما اگرهیچ طعمی نداشته باشد که به حلق برود، روزه صحیح است لکن این عمل برای روزه دار پسندیده نیست و تظاهر به آن از بعضی جهت اشکال دارد. چون شیرینی و یا ذرات جرم آن ممکن است به حلق برسد،در حال روزه اجتناب شود.

و همچنین  استفاده از  پماد و عطر زدن  از مبطلات روزه شمرده نشده است و روزه را باطل نمي کند.

آیدن ملاییم

ما را در فضای مجازی دنبال کنید