دين وفطرت
روزه گرفتن بی نماز

روزه گرفتن بی نماز

سؤال: اگر کسی نماز نمی خواند می تواند روزه بگیرد؟ به عبارت دیگرآیا کسی که نماز نمی خواند حق دارد روزه بگیرد؟

جواب: کسی ترک نماز کرد مرتکب گناه بزرگ شد. اما با این حال حق نداریم مانع تارک نماز برای گرفتن روزه شویم. یعنی ترک یکی از واجبات مانع انجام دیگری نمی شود.

نظریه ها

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید