دين وفطرت
زیارت کدام دسته از اقوام واجب است؟

زیارت کدام دسته از اقوام واجب است؟

زیارت کدام دسته از اقوام واجب است؟

کسانی که از یک نسب هستند ویا به دلیل ازدواج وابستگی خونی بین زوجها ایجاد شود، به کسانی که دارای این رابطه باشند اقوام می گویند. کلمه اقوام جمع کلمه “قوم” است که به آن “اقربا” و قریب نیز گفته می شود.

اقربا در اسلام:

1. کسانی که از یک اصل همخون هستند.

  1. 2.  بستگانی که با ازدواج اقوام می شوند.
  2. 3.  بستگانی که (جدا از رابطه حقوقی) رابطه رضاعی “شیری” دارند. این رابطه بین بچه شیر خوار (تا دو سال) و زنی که به او شیر داده و خانواده اش بوجود می آید. مثال: زنی که به بچه ی شیر خواری شیر داده، مادر شیری، شوهرش پدر شیری، فرزندانش خواهر و برادر شیری او محسوب می شوند.

شیری که تا دو سالگی خورده می شود چون در شکل گیری و نشو و نمو بدن کودک موثر است، جزئی از شیر دادن و کسی که شیرش را می دهد مانند مادر، مادر آن طفل به حساب می آید. (عاقف کتن، قاموس اسلام)

نزدیکترین بستگان (اقوام) فرد در درجه اول فرزندان، نوه ها، و فرزند نوه ها، یعنی کسانی که از ذریت خود فرد هستند، است.

در درجه دوم، پدر و مادر، و پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر آنها که آنها هم از ذریت فرد هستند است.

در درجه سوم خواهر و برادر و فرزندان آنها است.

در درجه چهارم خواهر و برادر پدر ومادر، یعنی عمو، عمه، خاله، و دایی و فرزندانشان است. (حمزه آکتن، باور در اسلام، قاموس عبادت و زندگی روزمره)زیارت واجب اقوام هم بر حسب بزرگی سن انجام می شود. یعنی اول پدر و مادر بزرگ، پدر و مادر و بعد عمه ها و عموها، خاله ها و دایی ها و بعد خواهر و برادر کوچکتر باید به زیارت خواهر و برادر بزرگتر خود بروند.

نظریه

  • سلام علیکم
    این دسته بندی اقوام بسیار عالی است. و این که زیارت واجب بر اساس بزرگی سن است چیزی بوده که شنیده ایم اما بر آن تاکید نمیشد و ما برای صله رحم هیچ الگوی نداشتیم .متشکرم

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید