دين وفطرت
جواب سلام دادن به اهل کتاب

جواب سلام دادن به اهل کتاب

جواب سلام دادن به اهل کتاب

سؤال: برخی اوقات خارجی های غیر مسلمان به ما “سلام علیکم “

می گویند. ما به آنها چه جواب باید بدهیم؟

در روایت آمده که پیامبر (ص) فرمود: به اهل کتاب وقتی که سلام کردند بگویید “و علیکم”. در این باره علما با هم اتفاق دارند که به یهودی و نصرانی باید جواب سلام را “و علیکم” و یا “علیکم” گفته شود.

نظریه ها

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها