دين وفطرت
سن روزه داری بچه ها

سن روزه داری بچه ها

سن روزه داری بچه ها

سوال: فرزندانمان را از چه سنی باید روزه داری کنند؟

جواب: در دینمان بچه ها زمانی که به سن بلوغ می رسند مکلف به انجام عبادات می شوند. دختران از زمانی که عادت ماهانه می بینند و مردها هم از زمانی که احتلام می شوند. قبل از بلوغ هیچ گونه وظیفه شرعی ندارند.آماده کردن فرزندان برای انجام فرایض دینی وظیفه پدر و مادر است.

آموختن عباداتی پایه مانند نماز خواندن و روزه گرفتن را باید از هفت سالگی به بچه ها آموخت. بچه ای که به سن ده سالگی می رسد حتما باید نماز خواندن را بلد باشد و چند وقتی روزه گرفته باشد. اما چون بچه ها قبل از سن بلوغ مکلف نیستند، نباید آنها را مجبور به انجام برخی عبادات کرد و باید سعی کرد که با زبان خوش و با آرامش آنها را با دین و فرایض آن آشنا کرد. این کار وظیفه پدر و مادر است. در احادیث روایت شده که اصحاب بچه های خود که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند را به روزه داری عادت می دادند و بچه هایی که برای غذا گریه می کردند را با اسباب بازی سرگرم می کردند. (بخاری،صوم، 47)

نظریه ها

    • با سلام
      برای کسی که هنوز به سن بلوغ نرسیده، روزه واجب نیست. برای عادت دادن به بجه تا موقع که روزه طاقت فرسا نباشد، اشکال ندارد. روزه را نصف روز یا بیشتر بگیرد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید