دين وفطرت
سوال : حکم استعمال حشیش چیست؟

سوال : حکم استعمال حشیش چیست؟

سوال : حکم استعمال حشیش چیست؟ بعضی اشخاص هیچ آیه ویا حدیثی  در باره استعمال حشیش موجود نیست میفر مایند حقیقت این امر چیست؟

جواب: خداوند جل جلاله در قرآن کریم چنین میفرماید : (اي اهل ايمان! جز اين نيست كه خمرو قمار و بت هايي كه [براي پرستش] نصب شده وپاره چوب هايي كه به آن تفأل زده مي شود، پليد و از كارهاي شيطان است؛ پس از آنها دوري كنيد تا رستگار شويد سوره مایده آیه 90 ) کلمه خمر در آیه کریمه ذکر گردیده همه چیز هاییکه عقل انسانرا بپوشد یعنی  مختل تعادل روحی و روانی  انسان چه مایع با شد وچه سخت در برمیگیرد .

پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم نیز( کل مسکر حرام) هر چیزیکه انسان را بی خود بکند حرام هست فرموده اند.( مسلم اشربه 73, ابو داود اشربه5, ترمزی اشربه1 ) شراب وبالعموم چیز هاییکه عقل انسانرا زایل میکند یعنی چیز هاییکه انسان را سکر ومست بکند اجتناب ورزیدن انسان از آنها امر شده هست بنا براین  با ید انسان از مواد مخدر خودشان را حفظ بکند

نوت: فا حشترین اشتبا ه راکه  بسیاری کس ها مرتکب میشوند برداشت غلط از کلمه خمر هست به این کلمه معنی شراب را میدهند فلهذا حرمت مواد مخدر را نیز دلیل از آیت وحدیث ندارند میفرمایند  اما این اشتباه هست بخواطریکه کلمه خمر همه چیز هاییکه انسان را بی خود یعنی سکر بکند  شا مل میبا شد  .

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها