دين وفطرت
سوال در آیه شریفه 79 سوره مبارکه اسرا می فرماید که “نماز بخوان”. آیا منظور این آیه وتر است یا تهجد؟

سوال در آیه شریفه 79 سوره مبارکه اسرا می فرماید که “نماز بخوان”. آیا منظور این آیه وتر است یا تهجد؟

سوال در آیه شریفه 79 سوره مبارکه اسرا می فرماید که "نماز بخوان". آیا منظور این آیه وتر است یا تهجد؟

پاسخ: وتر بمعنی یک است، آن نمازهای که آخرش یک است وتر می گویند. رسول گرامی ما هم نمازش را با رکعت یک اتمام می کرد. ما هعم بعد از نماز عشا بع نمازهای نافله یک رکعت علاوه بکنیم نافله های ما وتر می شود. وقت این نمازها بین نماط عشا و صبح می باشد. اگر ما ان نمازها را در وسط شب برخاسته می خوانم آن وقت هم تهجد و وتر را خوانده محسوب می شود.  خدا در همان آیه شریفه می فرماید:

(و من اللیل فتهجد به نافله لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا): (وبعضی از شب را بیدار باش و تهجد کن که این نماز شب امری اضافی و واجب برای توست ، امید است که پروردگارت تو را به مقامی ستایش شده برانگیزد)،(تهجد) یعنی بیداری بعد از خواب و ضمیر در کلمه (فتهجد به ) به قرآن بازمی گردد و (نافله ) یعنی زیادی . خطاب به پیامبر اکرم ص می فرماید: قسمتی از شب را از بعد از خوابیدنت بیدارباش و به قرآن و نماز مشغول شو، نمازی زاید بر مقدار که فقط بر تو واجب است ، باشدکه پروردگارت به تو مقامی محمود عطا کند و مقام محمود یعنی مقامی که همه آن رابپسندند و از آن بهره مند گردند و این همان مقام شفاعت کبرای رسول خدا ص درروز قیامت است و روایات عامه و خاصه این معنا را تأیید می کند.

از این آیه معلوم می شود که خدا نماز تهجد را به پیامبر گرامی ما فرض می فرماید

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها