دين وفطرت
نذری خود را می توانم بخورم؟

نذری خود را می توانم بخورم؟

سوال: نذری خود را می توانم بخورم؟

جواب: گوشت نذری را نذر کننده نمی خورد و به افراد خانواده (پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، بچه هایش) نباید بخوراند. اگر خورده باشند باید پولش را به فقرا بدهد.

نظریه ها

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید