دين وفطرت
سوال یک کاسب مؤمن

سوال یک کاسب مؤمن

سوال یک کاسب مؤمن

سؤال: به نظر برخی از علما در حقوق اسلامی سود در تجارت میزان معین شده ای دارد، در تجارت کالا 5% درفروش دام 10% ودر فروش ملک 20% میباشد.چنانچه سود حاصل از این مقدار بیشتر باشد، حلال است؟

پاسخ:

در حقوق اسلام میزان سود تجارت معین نشده،  لذا قیمت فروش باید مطابق عرف رایج در بازار و عادلانه باشد. فروشنده نباید جنس را به بیش از ارزش واقعی آن بفروشد. اگر خریدار متوجه گران خریدن جنس بشود،  میتواند آن را پس دهد.  برای مثال اگرجنسی در بازار100 تومان و ما 105 تومان خریده باشیم میتوانیم معامله را فسخ و وجنس را پس دهیم و همچنین اگر فروشنده ای از بالا رفتن قیمت خبر نداشت وجنسش را زیر قیمت بازار فروخت بعد از خبر دار شدن میتواند جنس را پس گرفته و یا مابقی آن را بگیرد. برای اطلاعات بیشتر می توانید  http://www.dinwefetrat.com/?p=1552

 مراجعه کنید.

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید