دين وفطرت
شفاعت کننده فقط خدای متعال است

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید