دين وفطرت
شیطان فرشته هست ویا جن اگر فرشته  باشد چرا از آتش آفریده شده هست؟

شیطان فرشته هست ویا جن اگر فرشته باشد چرا از آتش آفریده شده هست؟

  اولا باید را این را بدانیم که شیطان چیزی جدا وابلیس چیزی جدا هست ابلیس در ابتدا از ملائک مقربون بوده یعنی ابلیس از فرشته گانی مهم هست که در آسمان اول قرارا دارد بنا بر این وقتیکه ابلیس از امر خارج شد شیطان نام گذاری شد  هر کسیکه از امر خداوند بیرون شود شیطان محسوب میشود خواه انسان باشد وخواه جن فرق نمیکند

پس سوال مطرح میشود ابلیس از چه آفریده شده است ؟ به جواب این سوال میتوانیم بگوییم ابلیس نیز از آتش آفریده شده هست وفرشته ها هم از آتش آفریده شده هست  واین که در بین مردم را یج هست فرشته ها از نورآفریده شده اند اشتباه هست  چون ما درین باره  در  قران کریم هیچ آیه ای نمی یا بیم  که  مدلول از نور آفریده شدن فرشته ها باشد همه فرشته ها جن هستند .  مادامیکه همه فرشته ها جن هستند باید  فرق بین فرشته وجن را بدانیم

فرشته : به آن عده جن ها را گفته میشود که  از طرف خداوند جل جلاله موظف گردیده اند مثلا بین  انسان ها کسانیکه در ادارات دولتی کار میکرده باشند ما برای آنها مامور میگوییم آیا ما مورین وقتیکه ما مور میشوند وصف انسانیت شان را از دست میدهند؟

نخیر اونها بعداز مامور نام گذاری مشوند باز هم انسان هستند وصف انسانیت شان را از دست نمیدهند  وفرشته هارا نیز این چنین باید  فکر بکنیم  اون ها اصلا جن هستند . فر شته به خاطری گفته میشوند ازطرف خداوند جلاجلاله  موظف گردیده اند. صرف ازروی وظیفه های شان برایشان فرشته گفته شده اند.

والله اعلم بالصواب….

ما را در فضای مجازی دنبال کنید