دين وفطرت
شیطان کیست چگونه اونراتشخیص کرده میتوانم؟

شیطان کیست چگونه اونراتشخیص کرده میتوانم؟

در باره شیطان خداوند جل جلاله از انسان ها واز جنها بودن شان را میفر ماید شیطان کسی هست که ا نسان هارا ازراه راست واز راه قرآن عقب بزند وسدی در صراط مستقیم یعنی در راه راست باشد فلهذا ممکن هست شیطان انسی وشیطان جنی باشد.

در سوره زخرف آیهء 36 و هر كس از ياد [خداى] رحمان دل بگرداند بر او شيطانى مى‏ گماريم میفرماید ونیز در سوره حشر آیه 16 منافین را به شیطان تشبیه میدهد خلاصه کلام شیطان کسی هست که انسان هارااز راه راست عقب بزند مانع وسدی محکم در صراط مستقیم باشد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید