دين وفطرت
صلاة وسطی کدام است؟

صلاة وسطی کدام است؟

صلاة وسطی کدام است؟
سؤال: صلاه وسطی کدام نماز است؟
جواب: اولین نماز- نماز ظهر است، بعد به ترتیب نماز عصر، نماز مغرب، عشا و نماز صبح است. به این صورت نماز وسطی – نماز عصر است. در قرآن گفته شده که این نماز را حفظ کنید. از خصوصیات این نماز:
. نماز دقیقا وسطی است که در هر دو طرف تعداد نماز ها مساوی هستند. یعنی صبح و ظهر از یک طرف، و شام  و خفتن از طرف دیگر، در هر دو طرفش 2  نماز هست؛
 

نظریه ها

 • سلام علیکم

  قبلا فکر میکردم که نماز وسطی نماز عصر است چون عصر نام یکی از سور قران است و به خاطر اهمیت نماز عصر است

  آیا علت این که نماز ظهر اولین نماز است آیه اقم الصلوه لدلوک الشمس است که اولین وقت را ظهر قرار داده است؟

 • برای حفظ کردن نماز مغرب چه کنیم ؟ آیا وقت مخصوصی دارد؟

  • وقتی گفته شود نماز وصطی را حفظ کنید، اشاره به خضوضیات نماز مغرب هست. با وجود نماز مغرب تعداد رکعات دیگری را به دست می آوریم 

 • سلام ایا این مطلب هم روایتی دارد چون من جایی در یکی از ترجمه های قران خواندم که صلاه وسطی نماز صبح است وخیلی اهمیت دارد

  • با سلام در باره این که کدام یکی از نماز ها است آرای مختلف و روایات گوناگون وجود دارد. کدام یکی از آن ها درست است نمی توانیم بگوییم. این یک دیدگاه ترجیح شده از بین این همه دیدگاه ها بود. درستش را خداوند می داند. از آنجا که کلا نماز خیلی مهم است و منظور از صلاة وسطی کدام است ما نمی دانیم، بهتر است که به همه نماز ها توجه خاص داسته باشیم

 • Mohammad:
  1. آنچه که مسلم هست خورشید با روز متجلی میشود (والنهار اذا جلاها)

  2. و متجلی شدن یک چیز هم یعنی آشکار شدن و ظاهر شدن آن (حین تظهرون)

  3. از آنجایی که شب و روز قرینه هم دیگر هستند و در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند اگر اوج روشنایی خورشید به نسبت زمین در وسط روز باشد در این صورت اوج تاریکی خورشید به نسبت زمین هم وسط شب خواهد بود اما در حقیقت این طور نیست بلکه با فاصله ی تقریبا یک ساعت و نیم از غروب خورشید؛ به سبب نبود هیچ اثری از اشعه خورشید، تاریکی کامل (غسق اللیل) رخ می دهد

  4. لذا آنچه که بایستی به آن توجه شود قرینه بودن شب و روز است در این صورت عشی در مقابل ظهر یا ضحی یا اشراق قرار می گیرد و صبح هم در مقابل مساء

  5. اگر ملاحظه فرمایید شب با غروب خورشید شروع میشود (واللیل اذا یغشاها) و تقریبا تا یک ساعت و نیم شب به نهایت تاریکی (غسق اللیل) می رسد دقیقا بر عکس این، نهایت تاریکی شب از طلوع فجر تا طلوع آفتاب به اتمام می رسد. برای روز هم همین طور است روز با طلوع آفتاب شروع می شود (والنهار اذا جلاها) تا تقریبا یک ساعت و نیم خورشید به اوج روشنایی می رسد و قبل از غروب هم به همان اندازه از زمانی از شدت روشنایی خورشید تا غروب خورشید، روز به اتمام می رسد

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید