دين وفطرت
طاقت فرسا شدن تشنگی در رمضان

طاقت فرسا شدن تشنگی در رمضان

طاقت فرسا شدن تشنگی در رمضان
سوال: در این روزهای گرم تابستان اگر از تشنگی بی تاب شدیم باید چه کار کنیم؟
جواب: خداوند متعال فقط به مسافر و بیمار رخصت روزه نگرفتن را داده است. غیر از این دو شرط نمی توان روزه را خورد. به دلیل گشنه و یا تشنه شدن هم نمی توان بین روز، روزه را باطل کرد. تنها اگر به دلیل تشنگی بیمار شده و ادامه دادن به روزه مضر باشد، می توان روزه را باطل کرد، و بعدا باید آن را به جا آورد

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید