دين وفطرت
طواف در ایام حیض

طواف در ایام حیض

طواف در ایام حیض

سوال: آیا در ایام حیض می توان خانه خدا را طواف کرد؟

جواب: زن در ایام حیض تمام مناسک حج را می تواند انجام دهد، بجز طواف، در این مورد احادیثی وجود دارد.

عایشه ام المومنین چنین روایت می کند:

من در ایام حیض به مکه آمدم. کعبه را طواف کردم، بین صفا و مروه را سای نکردم. این موضوع را به پیامبر(ص) بیان کردم. ایشان چنین فرمودند: “هر کاری که حاجیان دیگر می کنند تو هم انجام بده، اما تا زمانی که پاک نشدی کعبه را طواف نکن.” (بخاری، حج،81، مسلم، حج 120، احمد ابن حنبل،6/39،219، 273)

“زنان در ایام حیض و نفاس، غسل کرده و محرم شده وبجز طواف بیت الله می توانند تمام مناسک حج را انجام می دهند.” (ترمذی، حج، 98، ابو داوود، مناسک، 9، احمد ابن حنبل،1/364)

در این مورد از علمای مطرح علم فقه قیم الجوزیه “به طور خلاصه” چنین نظری دارند: در زمانهای ابتدایی که زیارت حج انجام می شد، قافله ها تا همه مناسک حج خود را انجام نداده باشند به مملکت و دیار خود باز نمی گشتند. برای مثال یکی از زنان قافله حیض شده و قادر به انجام طواف نبود، قافله تا پاک شدن آن زن منتظر مانده و زن پاک شده و طواف را انجام می داد، سپس به دیار خود باز می گشتند.

اما امروزه دیگر اینگونه نیست. قافله ها دیگر منتظر پاک شدن کسی از حیض نمی باشد. در این موارد می توان تمام مناسک حج بجز طواف را انجام داده و اگر تا قبل از پایان باز گشت قافله پاک شد، در آخر عبادت طواف را انجام داد. اگر تا پاک شدن زن، قافله در آنجا نماند، زن درایام حیض هم می تواند عبادت طواف را به جا آورد.(ابن قیم الجزیه، علم الموقین، بیروت،1986، 25-40)

از نظر ما هم مناسب ترین راه این است.

نظریه

  • خیلی خوب است که دین ما بن بست ندارد یعنی خداوند کاری را که واجب کرده  مانعی برای  شخص پیش آمده که  در آن دخیل نیست خدا راه گذشتن از آن مانع را گذاشته نه این که بنده اش را پشت آن مانع تنها بگذارد  

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید