دين وفطرت
عبد العزیز باییندر- در باره بچه هایی که هنوز به دنیا نیامده اند

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید