دين وفطرت
عده ویا عادت ماهوار چیست وزمان انتظار عده به کدام معنی میا ید؟

عده ویا عادت ماهوار چیست وزمان انتظار عده به کدام معنی میا ید؟

 

سؤال : در حین طلاق کلمه عده زیاد استفاده میشود عده چیست ومدت انتظار به خواطر عده چه معنی میدهد میشه برایم شرح بکنید ؟

جواب: ؛لزوم مدت انتظار زوجۀ  مطلقه را  به خواطر از دواج   بار دیگر  عده گفته میشود.: لزوم پاک بودن زوجه در زمان طلاق از حیض  و جایزنبودن همبستر شدن  با شوهرش در همین مدت  , لزوم عده درزمان طلاق را بیان میکند .

عده:  برای زنیکه حیض میبیند  سه بار پا کی از حیض است. در زمان حیض طلاق وقوع نمیشود فلهذا این  زن بدون هبستر شدن با   شوهرش  سه حیض وسه پا کی بگزرد واین هم حد اقل سه ما ه را در بر خواهم گرفت.

زنیکه حیض نمیبیند ویا بار دار هست مدت زمان عده اش در آیۀ کریمه  چنین ذکر گردیده هست

 

و از زنانتان ، آنان که از عادت ماهانه مأیوسند ، اگر در وضع آنها ( از نظر بارداری ) شک کنید ، عده آنان سه ماه است ، و همچنین آنها که عادت ماهانه ندیده اند و عده زنان باردار این است که بار خود را بر زمین بگذارند و هر کس تقوای الهی پیشه کند ، خداوند کار را بر او آسان می سازد«سورۀ طلاق آیۀ 4»

مرد  همسر از حیض نا امید شده  ویا بار دارش را هر زمانیکه بخواهند طلاق داده میتواند  ومدت عده آن از همان روزیکه   طلاقش را میدهد شروع میشود .

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید