دين وفطرت
غسل چیست و آیا واژه غسل در قران نیز به کار رفته است؟

غسل چیست و آیا واژه غسل در قران نیز به کار رفته است؟

غسل چیست و آیا واژه غسل در قران نیز به کار رفته است؟

غسل یک واژه ی عربی است و معنای لغوی آن شستن چيزى براى از بين بردن چرك است. اما معنی اصطلاحی غسل شستن تمام بدن، به قصد پاک کردن بدن از جنابت و حیض و به قصد قربت و اطاعت از فرمان الهى است.

در قرآن نیز، به دو معنی اشاره شده است.  در صورتی که در قران کریم در آیه 43 سوره نساء غسل بطور “فغتسلوا” بکار رفته است اما در سوره مائده آیه ششم “فطهروا” استفاده می شود.  (وَإِن کُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ…) ؛ و اگر جنب بودید، خود را پاک سازید. که این طهارت، نتیجه انجام دادن غُسل است.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید