دين وفطرت
فاتح اوروم- در باره وحی به زنبور

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید