دين وفطرت
فرزندانی  که هنوز به دنیا نیامده اند

فرزندانی که هنوز به دنیا نیامده اند

 

در سوره ی طور سخن از این می رود که بچه هایی که به سن بلوغ نرسیده اند در بهشت در کنار والدین خود خواهند بود. آیا این سخن شامل فرزندانی نیز می شود که هنوز به دنیا نیامده اند؟ آیا این بچه هایی که در شکم مادر می میرند و یا سقط می شوند نیز مشمول آن می شوند؟
 جواب:

برای آن که بچه ای به صورت انسان درآمده و به عنوان یک انسان شناخته شود، می بایست در او روح دمیده شود. مطابق آیات، دمیدن روح در بطن مادر در روزهای ۱۰۲ و ۱۰۳ صورت می گیرد. اگر بچه پس از دمیده شدن روح در آن از دنیا رفته باشد، شامل این معنی می رود زیرا در این صورت خداوند جنین را انسان می داند.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها