دين وفطرت
فرشتگان هم شفاعت می نمایند؟

فرشتگان هم شفاعت می نمایند؟

آیا از آیات قران کریم باین نتیجه  میاییم که شفاعت یعنی خدای تعالی به آنان که اجازه شفاعت داده است به آنها مربوط می شود؟ یعنی فرشتگان هم شفاعت می نمایند؟

ما هیچ وقت در ادعای عدم شفاعت نبودییم. ما شفاعت در روز مشحر را نهی می نماییم. مثلا فرشتگان به ما در روز محشر شفاعت نخواهند کرد، بلکه شفاعت آنان به انسانها در این جهان می باشد. به این معنی که آنها همواره در برابر  ما هستند، به ما کمک و حمایت  می کنند.

در باره این موضوع قران کریم می فرماید:

"برای انسان ، مأمورانی است که پی در پی ، از پیش رو ، و از پشت سرش او را از فرمان خدا [ حوادث غیر حتمی ] حفظ می کنند ( امّا ) خداوند سرنوشت هیچ قوم ( و ملّتی ) را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند! و هنگامی که خدا اراده سویی به قومی ( بخاطر اعمالشان ) کند ، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا ، سرپرستی نخواهند داشت" (رعد 11)

"خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستد ای کسانی که ایمان آورده اید ، بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملًا تسلیم ( فرمان او ) باشید ( و او را تایید کنید)" (احزاب 56) بنابراین تمام این آیات، چه به طور خصوص و چه به طور عموم، دلالت بر شفاعت فرشتگان دارد و شفاعت فرشتگان  بمعنی نزدیک بودنشان به ما، حمایت کردن از ماست

دکتر عبد العزیز باییندر

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها