دين وفطرت
فرق بین فاطر و خالق

فرق بین فاطر و خالق

فرق بین فاطر و خالق
پرسش:تفاوت میان خالق و فاطر در قرآن کریم چیست؟
پاسخ:” فطر” به معنای «شکافتن در طول» است. چون در آفرینش از روش شکافتن استفاده شده است، بعضا به معنی آفریدن به کار می رود.
اصل ماده «خلق»، به معنای اندازه‌ گیری مستقیم است که هم به معنای آفرینش از عدم و هم به معنای آفرینش چیزی از چیز دیگر به کار می‌رود. همچنین گفته شده؛ به معناى ایجاد چیزى است بر کیفیت مخصوص و روى حکمت و تقدیر معیّن.
مثلا در تقسیم سلول ها فعل “فطر” مناسب و در به وجود آمدن شی جدید “خلق” به کار می رود.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید