دين وفطرت
قرآن در کدام موارد انسان را آگاه می کند؟

قرآن در کدام موارد انسان را آگاه می کند؟

قرآن در کدام موارد انسان را آگاه می کند؟

قرآن، انسان را از تمام مسائل دنیوی و اخروی آگاه می کند. قرآن این کار را با “یادآوری”، “هشدار دادن”، “روشن کردن”، و “مژده دادن” انجام می دهد.

در قرآن به موضوع شرک تأکید فراوان شده. به این وسیله در این دنیا آزاد و در آخرت شاد بودن را تضمین می کند.

در قرآن به این موضوع که این دنیا، محل امتحان است، به کرات یاد آوری شده، و در این صورت حیات انسان معنی و مفهوم پیدا می کند.

برای بنا کردن پایه رابطه خدا و بندگانش در قرآن به موضوع عبادت اشاره شده است.

برای دوری و جلوگیری از فساد در دنیا، دفاع از حق و درس عبرت گرفتن از پیشینیان خواسته شده است.

برای اینکه انسان خودش را کشف کند و صاحب فرهنگ شود به فطرت اشاره می کند.

اگر بخواهیم یک نتیجه گیری کلی کنیم، می توانینم بگوییم : قرآن، رابطه فردی با خداوند را و همچنین رابطه فردی در اجتماع را تنظیم می کند.

دکتر فاتح اروم

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها