دين وفطرت
قربانی به صورت اشتراکی

قربانی به صورت اشتراکی

میگو یند که گاو وشتررا  میتواند  هفت نفر قربانی بکند  بیشتر ازین شریک شوند جایزنیست  آیا  واقعا چنین هست  ؟ ونیز دربین مردم رایج هست درگاو وشتر شریک ها با ید تک  باشند جفت نباشند آیا این حقیقت دارد؟   میشه بادیلیل برایم توضیح بدهید.

بلی به خواطر ادا نمودن وجیبه قربانی در گاو وشتر حد اکثر هفت نفر وحد اقل یک نفر باشد فرقی نمیکند در گاو وشتر شرکا جفت باشد ویا تک یعنی  میتوانند گاو ویا شتر را از یک نفر تا هفت نفر  قربانی بکند دلیلش   حدیثی هست که از جابر رضی الله تعالی عنه روایت شده  قبلازاینکه حدیث را نقل بکنم میخواهم به یک نکته مهم اشارت بکنم : قربانی از عبادات تعبدی هست در عبادات تعبدی دلیل نقلی لازم هست  یعنی از آیات وازحدیث با ید دلیل داشته باشد دلیل عقلی در عبادات تعبدی دلیل شده نمیتواند

حدیث جابر رضی الله عنه : ما یان در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم حج تمتع میکردیم به طور مشترک هفت نفر یک گاو ویا یک شتررا قربانی میکردیم (مسلم حج 363, ترمزی حج66, نسایی ضحایی 16)

ونیز ابوداود از جابر رضی الله عنه روایت کرده پیامیر صلی الله علیه وسلم چنین فرمود:  یک گاو برای هفت نفر ویک شتر برای هفت نفر کافیست

نظریه ها

  • تشکر وب سایت دین وفطرت بنده قبلاز اینکه این مقاله را مطالعه بکنم به این باور بودم که با ید در قربانی های اشتراکی شریک ها باید تک باشد جفت نباشد در اطرافیان من این چنین یک سخن رد بدل میشد خوب شد که شما به این موضوع روشنی آوردید دست تان درد نکند

  • تشکر از شما که وب سایتمان را می خوانید. و بسیار زیاد تشکر از نظریات شما سرفراز باشید.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید