دين وفطرت

قربانی کردن بجای مردگان جایز هست؟

قربانی کردن بجای مردگان ؛ بعنوان مثال بجای مادر متوفی و یا پدر متوفی جایز می باشد؟

پاسخ:

قربانی نیز مانند دیگر دستورات عبادت است و عبادت کردن فقط برای زندگان واجب هست. کسی که از دنیا رفته است دیگر در گردن او هیچ یک از عبادتها وجود ندارد. هیچ کسی نمی تواند به جای دیگری عبادت کند، همانطور که کسی نمی تواند یا به جای دیگری علم کسب نماید یا بجای دیگری غذا بخورد، چون هر کس باید عبادت خود را خودش انجام دهد.

بنار این قربانی کردن بجایی مردگان نیز اجری ندارد.

 

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید