دين وفطرت
قمه زنی ضد قوانین خدا و دستورات قران کریم است

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید