دين وفطرت
قمه زنی ضد قوانین خدا و دستورات قران کریم است

ما را در فضای مجازی دنبال کنید