دين وفطرت
قی کردن در حال روزه داری

قی کردن در حال روزه داری

سؤال: آیا قی کردن روزه را باطل می کند؟

نه خیر، آنچه که روزه را باطل می کند خوردن، آشامیدن و آمیزش جنسی است.  قی کردن حتی  مقداری که دهان را نیز پر کند هم ، روزه را باطل نمی کند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید