دين وفطرت
مبطلات نماز

مبطلات نماز

مبطلات نماز

السلام علیکم استاد. از شما خواهشمندم که لطف کنید  مبطلات نماز را بنویسید.

علیکم السلام

نماز یکی از عبادتهای مهم است که مسلمان باید به آن دقت نماید. آیه 45 سوره عنکبوت به فلسفه بزرگ نماز پرداخته مى گوید: “نماز انسان را از زشتیها و منکرات بازمى دارد” (ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنکر).

بنابر این مسلمان  در اثنای نماز باید مواظب باشد که نمازش از روی عمدی یا غیر عمدی ضایع نشود. اما جواب به سوال شما این است ، چند چیز هست که نماز را باطل می کند

اول،  تکلم نمودن نمازگذار در اثنای نماز. یعنی حرف زدن انسان با خودش یا با شخص دیگر.

دوم آنکه در بین نماز عمداً یا سهواً، چیزهای  که وضو را باطل میکند پیش آید، مانند بول یا غایط . الخ..

سوم خوردن و آشامیدن که اگر در اثنای نماز این کارها را انجام دهد که نگویند نمار می خواند گرچه عمدا باشد یا از روی فراموشی نماز را باطل می کند. چهارم، خنده با صدا، هرچند بدون اختیار باشد نماز را باطل می نماید

پنجم، برگشتن از قبله بدون عذر.

ششم از مبطلات نماز آن است که  یکی از ارکان نماز را عمدا کم کردن یا چیزی که از ارکان نماز نیست به نماز اضافه نمودن. . همچنین  و رکعات نماز را کم و بیش کردن. مثلا نمار دورکعتی را سه، سه رکعتی را چهار، چهار رکعتی را پنج کردن.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها