دين وفطرت
محرمیت ارضاعی

محرمیت ارضاعی

اگر زنی به نوزادی (غیر نوزاد خود) شیر دهد، کدام محرمیت را سبب می شود؟

-امروزه وقتی خانواده ای نوزاد دختر را به فرزندی قبول میکنند، با خواندن صیغه محرمیت نوزاد دختر با پدر شوهر (یا این قبیل کارها)، این نوزاد را به پدر خوانده خود محرم میکنند! نظر شما چیست؟

جواب:

محرمیت ارضاعی مثل محرمیت خونی مانع بر ازدواج می شود. شیر دادن اگر در شرایط خاصی باشد باعث محرم شدن شیرخوار به زن شیرده می شود.

اما خواندن صیغه برای ایجاد محرمیت – مخالف قرآن و سنت است و مورد پذیرش ما نمی باشد. در خواندن صیغه برای نوزاد (ظلمت علی ظلمت است) چند تا اشتباه است: نکاح اطفال خلاف قرآن و سنت است و دوم این که صیغه که علما شیعی مجاز می دانند در اصل جایز نیست

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید