دين وفطرت
مداحی با موزیک

مداحی با موزیک

مداحی با موزیک

سوال: آیا مداحی و خواندن مرثیه و مولودی همراه با آهنگ  و آلات موسیقی جایز است؟

جواب: در دین، اصالت اباهه داریم، یعنی همه چیز در اصل  مباح است. کارهایی که حرام است و جایز نیست، محدود و مشخص شده و خداوند تمام آنها را در قرآن مطرح کرده است. در مورد نواختن آلات موسیقی هیچ گونه آیه ای دال بر حرام بودن آن در قرآن کریم وجود ندارد. پس در نتیجه نواختن آلات موسیقی همانگونه که ابتدا مطرح کردیم، مباح می باشد.

واما در مورد مداحی با موسیقی، باید بگوییم که این کار نیز مباح می باشد. ولی نکتۀ مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که، در مرثیه ها و مولودی ها خرافات بسیاری وجود دارد، که برخی از اینها به شرک نیز می انجامد. "خواندن و شنیدن" این قبیل مرثیه و مولودی نه فقط ثواب ندارد، بلکه  از نظر شرعی مشکل دارد. 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید