دين وفطرت
مسواک زدن روزه دار

مسواک زدن روزه دار

مسواک زدن روزه دار

سوال: آیا مسواک زدن روزه را باطل می کند؟

جواب: مسواک زدن روزه را باطل نمی کند.

اما اگر با خمیر دندان دندانه را شسته و هنگام شستن آن آب وارد حلق شود، آنگاه روزه باطل است.

همچنین اگر از لثه خون بیاید به حدی که رنگ بذاغ تغییر کند و آن بذاغ بلعیده شود باز هم روزه باطل می شود.

نظریه ها

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید