دين وفطرت
معنای لا اله الا الله چیست؟- د. یحیی شنول

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید