دين وفطرت

مقصود از واژه “اله” و “عبادت” در قران چیست؟

گفتن “لا اله الا الله” یعنی این است که معبودی بر حق جزء الله نیست. پس الله یگانه و یکتاست و استحقاق این را دارد که تمامی عبادات خالصانه برای او باشد و برای غیر او نباشد. و اله موجودی هست که به او عبادت می شود  و وجودی  شگفت زده از بزرگواری وی  با حواس قابل درک نیست

عبادت اطاعت کردن بدون شک به موجودی که استحقاق اطاعت دارد. بالاترین درجه احترام نیز بعنوان عبادت پذیرفته شده است. در اینجا سوالی دیگر مطرح می شود: پس عبادت چیست؟

عبادت- یعنی تسلیمیت بدون هیچ تردیدی به  موجودی که شایسته به اطاعت است. علاوه بر این بالاترین درجه احترام و فروتنی را نیز مانند عبادت تعریف می کنند.

بر اساس تعاریفی که در بالا در مورد مفاهیم معبود وعبادت  ارائه شد ، می توان موارد زیر را بیان کرد:

لا اله الا الله نام معبودی هست که موجودات بی شک به او عبادت می نماید و بالاتین درجه احترام و اطاعت را به شان او نشان می دهد. “معبودی جزء خدا وجود ندارد” بدین معناست که هیچ معبودی نیست که شایسته به اطاعت و عبادت باشد جزء خدای متعال.

د. یحیی شنول

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید