دين وفطرت
ناخن و مو نگرفتن در ذی الحجه

ناخن و مو نگرفتن در ذی الحجه

سوال
«یک نفر در قریۀ ما نو پیدا شده می گوید که هر کس می خواهد قربانی کند در ده روز اول ذی الحجه ناخنها و موهای خود را نباید بگیرد، ناخن یا مو گرفتن در این روزها حرام است. در حدیث است که ناخن یا مو نگرفتن واجب و گرفتن آنها حرام است». 
لطفاً جواب بدهید.

جواب
اولاً باید دانست که حدیثی وجود ندارد که مو و ناخن نگرفتن در این روزها را واجب گفته باشد. حضرت رسول الله (ص) در هیچ حدیثی اینکار را واجب نخوانده است، لذا این نفر نوپیدا شده در قریۀ شما بر حدیث شریف و بر جناب رسول الله(ص)  دروغ می بندد.
و همچنین در هیچ حدیثی وجود ندارد که ناخن یا مو گرفتن در این روزها حرام است. حضرت رسول الله (ص) هرگز چنین چیزی از زبان مبارک خارج نکرده اند. لذا این ادعای آن نفر نوپیدا در قریۀ شما نیز دروغ بر جناب رسول الله (ص) می باشد.
ثانیاً اگر ادعای این شخص قریۀ شما صحیح باشد و ناخن و مو نگرفتن در این روزها واجب و گرفتن آنها حرام باشد، در این صورت حضرت رسول الله (ص) را این شخص نوپیدا شده نعوذ بالله مرتکب ترک واجب و مرتکب حرام قرار می دهد، زیرا در احادیث بسیاری مذکور است که آنحضرت (ص) حیوانات قربانی خود را می فرستادند ولی خود ایشان هیچ کاری را که یک شخص عادی می کند ترک نمی کردند. 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها