دين وفطرت
نذر کردن کشتن خروس

نذر کردن کشتن خروس

نذر کردن کشتن خروس

سوال: امروز مسلمان ها مرغ و خروس در نذری می کشند. این سنت قدیمی یهودیان است؟

جواب: در قرآن کریم سوره 22 حج، آیه های 28 و 34 حیوان هایی که قربان می شوند “انعام” هستند. سوره انعام آیه 143 و 144 گفته شده که آن: گوسفند، بز، گاو، نر و ماده شتر- انعام است. دیگر حیوان ها قربان شدنی نیست. بعضی مسلمان ها مرغ و خروس ذبح می کنند دلیل آن معلوم نیست. یهودی ها کبوتر و قمری قربان می کنند، در روز “یوم کیفور” مرد خروس را و زن مرغ را از گردنش گرفته می گوید: این کفارت من، تلافی من، فدیه  من است. این خروس (مرغ) می میرد. اما من زیاد خوشبخت زندگی می کنم. بعد این خروس (مرغ) کشته می شود و به فقیران داده می شود. به این سنت “کاپارا کاپاروت” گفته می شود.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید