دين وفطرت

نظر اسلام در مورد دئیستم چیست؟

نظر قران کریم در مورد  دئیستم چیست؟

سوال:

دئیست‌ها کاملاً همه ادیان، پیامران و وحی خداوند عالم به پیامبران را رد مى‌کنند. ولی خداباورند و به یگانگی خدای متعال اعتقاد دارند. نظر دین ما در مورد آنها چیست؟

پاسخ:

دئیسم مخصوصا در کشورهای غرب بسیار گسترش یافته و بعدها این تفکر فلسفی در بسیاری از کشورها رواج یافت، اگرچه دئیست ها ادعا می کنند که به خدا ایمان دارند،  و خداوند متعال  را قادر مطلق و آفريننده موجودات می دانند  اما دستورات  او را نمی پذیرند. آنها اعتقاد دارند که خدا همه چیز را آفریده و بعد آن را رها کرده تا براى خود آن را تغییر دهند، یعنی خدا در نظر آنها آفريدگار است نه پروردگار.

ناگفته پیداست کسى که به خدا اعتقاد دارد، اما وحى الهى را انکار مى‌کند در راه ابلیس می باشد. چرا که در قران کریم می خوانیم، هنگامی که خدای متعال به فرشتگان فرمود که به آدم سجده کنند، تمام ملایک به او سجده کردند مگر ابلیس. اگرچه ابلیس خدای متعال را  بعنوان رب خود قبول می کرد ولی امر و وحی او را قبول نکرد.

بنابراین، نکته اصلى و مشترکى که دئیست‌ها را از خداباوران سنّتى جدا مى‌کند، موضوع وحى الهى است. چطور می شود کسی خدا را قبول می کند ولی پیامبرانش، کتابش و دینش را قبول نمی کند.

بنابر این از آنجا كه انكار وحى و پیامبران از مهمترين عقايد مكتب دئيسم است آنها در حکمی مشابه ابلیس  هستند

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید