دين وفطرت
نقش مادر در تربیت فرزندانش

نقش مادر در تربیت فرزندانش

 

نقش مادر در تربیت فرزندانش :
مادر نقش برازنده را در تربیت اسلامی فرزندانش دارد، چون هر فرزند اولین افعال را از والدین بالخصوص مادر خویش تقلید مکنند، بناءاً مادران گرامی باید به موارد زیر دقت داشته باشند تا یک جامعه اسلامی و سالم داشته باشیم.

۱_ مادر باید نمازهایش را سر وقت اداء نماید تا کودک به اهمیت این فریضه مهم الهی پی ببرد.

۲_ مادر هنگام بیرون رفتن از منزل پوشش ظاهری خود را با پیروی از قرآن و احادیث نبوی آراسته بگرداند تا دختر آموزه های قرآنی را یاد بگیرد.

۳_ مادر نباید فرهنگ غلط غرب را که همان بی بند و باری ظاهری است به کودک معصومش آموزش داده و اینگونه اورا از راه خدا منحرف سازد .

توضیح :
دختران از دوره کودکی و نوجوانی به تیپ، مد و آرایش بیشتر ازآداب اسلامی اهمیت داده و توجه دارند، مادران بدانند که خداوند برهمه چیز ترجیح دارد حتی بر جان های مان

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید