دين وفطرت
نماز خواندن روی صندلی يا خوابيده در چه صورتی جایز است؟

نماز خواندن روی صندلی يا خوابيده در چه صورتی جایز است؟

نماز عبادتی است که نباید مکلف آن را (غیر از حالات عذر شرعی) ترک کند. تا انسان مى‏تواند ایستاده نماز بخواند، نباید بنشیند.  از این رو به کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند باید آن را نشسته به جا بیاورد، همچنین کسی قادر نباشد نشسته بخواند باید خوابیده بخواند. این رخصت اهمیت نماز (بر هر حال نباید ترک شود) را نشان می دهد. اما این که چه کسی قادر نیست ایستاده (نشسته) بخوند باید خود طرف تشخیص دهد که در انجام این عمل به حرج (احساس درد، سرگیجه …) نیافتد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها