دين وفطرت
نوشیدن هر نوع از مشروبات الکلی اگر چه یک قطره  باشد حرام است.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید