دين وفطرت
نیت از دیدگاه اسلام

نیت از دیدگاه اسلام

نیت یعنی قرار گرفتن و قصد کردن به عملی که انسان می خواهد انجام کند. انسان برای اینکه کاری را انجام دهد که به  رضایت خدا برسد باید نیت نیک و خیر داشته باشد.  از دیدگاه اسلام هدف زندگی انسان قرب الی الله است و این حقیقت است که کل زندگی انسان را توجیه می کند و آدمی را به سرمنزل مقصود و هدف خلقتی خود می رساند و کمال و سعادت او را تامین می کند  . در ادای عبادات هم نیت واجب است. هیچ عبادتی بدون نیت در دین ما وجود ندارد چون اعمال به نیت ها بستگی دارد.مثلا  نماز گزار در نیت نماز باید آن را به قصد تقرب الی الله و قصد انجام تکلیف الاهی به جا آورد.

 نيت در هر عملى شرط است؛ از اين رو يکى از شرايط صحت نماز نيت است و بدون نيت،نماز درست نيست
 نيت در حقيقت کار دشوارى نيست ؛زيرا هر انسان عاقلى که کارى انجام ميدهد ،ابتدا قصد و نيت انجام آن را ميکند و سپس به انجام آن ميپردازد ، لذا نه کار دشوارى است و نه نيازى به اين است که نيت و قصد خويش را بر زبان بياورد.چون محل يا جاى نيت قلب است.  رسول خدا هم به زبان نیت نمی کرد و ثابت نیست که هیچ یکی از یاران آن حضرت به زبان نیت کرده باشند. جای نیت قلب است نه زبان و خدای تعالی از قلوب الناس آگاه است.  

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید