دين وفطرت

نیت روزه ماه شعبان

سوال:

می خواهم ماه شعبان را روزه بگیرم، چگونه  نیت کنم؟

پاسخ:

کسی که تصمیم گرفته است  که روزه بگیرد دیگر نیت کرده محسوب می شود.  نیت در حقیقت کار دشوارى نیست ؛زیرا هر انسان عاقلى که کارى انجام میدهد ،ابتدا قصد و نیت انجام آن را میکند و سپس به انجام آن میپردازد ، لذا نه کار دشوارى است و نه نیازى به این است که نیت و قصد خویش را بر زبان بیاورد. چون محل یا جاى نیت قلب است.  رسول خدا هم به زبان نیت نمی کرد و ثابت نیست که هیچ یکی از یاران آن حضرت به زبان نیت کرده باشند. جای نیت قلب است نه زبان و خدای تعالی از قلوب الناس آگاه است.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید