دين وفطرت
پولی که از راه حرام بدست آمده در چه راهی مصرف کنیم

پولی که از راه حرام بدست آمده در چه راهی مصرف کنیم

(سوال) پولی که از راه حرام بدست آمده در چه راهی مصرف کنیم؟

(جواب) اگر کسى مال حرام بدست آورده باشد و سپس توبه کند، براى خلاص شدن از آن مسائل زیر مطرح است:

اگر در این مال حرام حق الغیر باشد، مثلا اموال دزدى و غصب و از این قبیل مسائل باشد باید آن اموال را به اصحابش برگرداند، ولى اگر اصحابش پیدا نشوند باید آنها را در راه خیر که براى عموم مسلمانان باشد صرف کند مانند دار الایتام و ساختن خیابان و غیره.

اگر این اموال از راههاى دیگر حرام بدست آورده باشد مانند ربا، فروش خمر، رشوه، موسیقى و از این قبیل مسائل، باید تمام آن اموال را در راه خیر که براى عموم مسلمانان باشد صرف کند مانند دار الایتام و ساختن خیابان و غیره، ولى اگر خودش فقیر و مستمند باشد، میتواند به اندازه حاجتش از آن مال بردارد و سپس بقیه اموال حرام را در راه خیر صدقه بدهد.

اگر از آن اموال حرام استفاده کرده باشد و سپس توبه کند، اشکالى ندارد و چیزى بر او نیست و لازم نیست که اموال حرامى را که استفاده کرده است را برگرداند، مگر اینکه همانطور که گفته شد حق الغیر باشد که باید آنرا به اصحابش برگرداند و یا از طرف صاحب مال بخشیده شود.

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید