دين وفطرت
چرا در رکعتهای سوم و چهارم نماز سوره های ضمی خوانده نمی شود؟

چرا در رکعتهای سوم و چهارم نماز سوره های ضمی خوانده نمی شود؟

سوال

چرا در رکعتهای سوم و چهارم نماز سوره های ضمی خوانده نمی شود؟

پاسخ

در نماز واجب است که خدای تعالی با آیات مختلف ذکر شود و شکل زیبای این کار برای مسلمان  درک کردن آیاتی که می خواند. مسلمان می تواند یک سوره و یا یک آیه هم بخواند. ولی اگر آیات خوانده شده را بفهمد ثواب عبادتش هم بسیار می شود یعنی بنا بر گفته قران کریم کار اساس ذکر است. در سوره آل عمران آیه 191 خدای تعالی می فرماید:

(کسانی که خدا را در حال قیام و نشسته و خفته ،یاد می کنند و در ایجادآسمانها و زمین تفکر می نمایند و می گویند:ای پروردگارما، این دستگاه عظیم خلقت را بیهوده نیافریدی ، پاک و منزهی تو ،ما را از عذاب آتش نگاهدار)،یعنی خردمندان کسانی هستند که خدا را در هر حالتی یاد می کنند و در باره خلقت هستی تفکر نمایند و همین امر باعث می شود آنها خدا را زیاد یاد کنند و از خلق عالم پی به خالق و مؤثر و مدبر عالم برند و همین ذکر دائمی برای آنهاست وباطل چیزی است که هدف و غرضی معقول در آن نباشد،پس آنها یقین دارند که در ورای این عالم دنیا زندگی جاویدی است که خداوند آنها را برای جزا دادن درآن جهان مبعوث می کند، چون بدون حشر و عالم آخرت مسأله خلقت از اساس باطل خواهد بود و از روی علم به منزه بودن خدا از اینکه عمل بی فایده و بی غرض انجام دهد، از خدا در خواست رحمت می کنند و از او می خواهند که به وعده خود عمل نماید، چون می دانند که هیچ گریزی از مصلحت عقاب و ثواب نیست.

در روایات هم وارد شده است که شخصی پیش پیامبر گرامی آمده و گفت که من این آیات را نمی توانم بخوانم. در جوابش پیامبر گرامی فرمود که هر چه می دانی بخوان

عبد العزیز بایاندر. 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید