دين وفطرت

چرا روزه قضا دارد ولی نماز قضا ندارد؟

سوال: روزه هایی که در ماه رمضان به علت مسافرت ویا بیماری نمی گیریم باید قضایش را بگیریم؛ پس چطور گفته می شود که نماز قضا وجود ندارد؟ مگر هر دو اینها نوعی عبادت نیستند؟

پاسخ:

خداوند در قرآن به بیماران و مسافران رخصت روزه نگرفتن را داده است. اما اینکه اگر روزه بگیرند به خیر آنها است را هم خبر داده است.

(سوره بقره 2/184)

عبادت روزه و نماز را به هیچ عنوان شباهتی به هم نداشته و نمی توان باهم مقایسه کرد. چونکه نماز، نه عذر بیماری، نه سفر و نه جنگ ویا عذر دیگری را می پذیرد. قضای روزه هم در صورتی که عمدا ترک  شده باشد، بلکه در صورت بیمار و یا مسافر بودن، طبق رخصتی که خداوند به انسان داده است. روزه ای که عمدا و روزه ای که با رخصت ترک شده باشد، قابل مقایسه نمی باشد.

همچنین قابل ذکر است که در علم فقه “بین عبادات قیاس جایز نیست”.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید