دين وفطرت
چند نکته برای خوشبخت شدن زن و شوهر

چند نکته برای خوشبخت شدن زن و شوهر

20 نکته برای خوشبخت شدن زن و شوهر

از آنجائیکه متأسفانه روابط زنا شوئی در میان خیلی از جوانان امروزی، رو به سردی کشیده شده و هر روز واقعه جدائی دو جوان را با یک دنیا غم و اندوه می شنویم، نیاز است جوانان عزیز و بخصوص کسانی که ازدواج نموده اند، این امراض را شناسائی نموده و برای علاج آنها به پا خیزند تا باعث برهم ریختن شالودهء زندگی شان نگردد.

بنده فکر می کنم مراعات نمودن 20 مورد، باعث از بین رفتن این امراض (جدائی زن و شوهر یا سرد شدن محبت در میان شان) بوده و وسیلهء خوشبختی زن و شوهر در زندگی مشترک زنا شوئی می گردد:

1 – تقوی و خدا ترسی زن و شوهر
2 – صبر و استقامت
3 – مهر ورزی و محبت
4 – اعتماد به یکدیگر
5 – احترام متقابل

6 – درک نمودن یکدیگر
7 – دوری از توقعات بیجا و بی مورد
8 – مراعات نمودن حقوق همدیگر
9 – همکاری نمودن در بهبود وضع زندگی و تشکیل خانواده
10 – اجتناب از کارها، گفتار و اماکنی که ایجاد شک و تردید می کند

11 – داشتن قناعت
12 – احترام گذاشتن به علائق و خصائص همدیگر، مادامی که خلاف دستور شرع نباشد
13 – گذشت کردن از اشتباهات همدیگر
14 – احترام نمودن اقوام و خویشاوندان یکدیگر
15 – پرهیز از کاربرد الفاظ رکیک وزشت به همدیگر

16 – اظهار عشق و علاقه نمودن
17 – رسیدگی به مشکلات و سختی های همدیگر
18 – پرهیز از دروغ و فریبکاری در مقابل یکدیگر
19 – زن باید از وصف زنان اجنبی در پیش شوهرش پرهیز نماید و همچنین مرد باید از وصف مردان بیگانه نزد همسرش دوری کند
20 – ردّ و بدل نمودن هدیه و تحفه در میان همدیگر

و این به معنای حصر این نکات بر 20 تا نیست، شاید نکات دیگری نیز وجود داشته باشد که وسیلهء برای ایجاد خوشبختی زندگی زنا شوئی و از بین رفتن مرض جدائی و عدم مهر ورزی، خواهد گردید.

هدایت اله حبیبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید