دين وفطرت
چه وقت جایز است نماز نشسته یا خوابیده باشد؟

چه وقت جایز است نماز نشسته یا خوابیده باشد؟

جواب: نماز عبادتی است که نباید مکلف آن را (غیر از حالات عذر شرعی) ترک کند. از این رو به کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند باید آن را نشسته به جا بیاورد، همچنین کسی قادر نباشد نشسته بخواند باید خوابیده بخواند. این رخصت اهمیت نماز (بر هر حال نباید ترک شود) را نشان می دهد. اما این که چه کسی قادر نیست ایستاده (نشسته) بخوند باید خود طرف تشخیص دهد که در انجام این عمل به حرج (احساس درد، سرگیجه …) نیافتد

 ولی تا انسان مى‏تواند ایستاده نماز بخواند، نباید نمازش را نشسته بخواند.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها